ធានរ៉ាប់រងដោយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅ អេទីកា ជេនេរ៉ល អ៊ិនសួរេន (ខេមបូឌា) ម.ក v2.1.0